Szállítási feltételek

telep4I. Szállítási feltételek

  1. A TRUNK KFT Építőanyag kereskedés az árukat szakszerű, a kereskedelemben szokásos csomagolásban szállítja, illetve minden tőle telhetőt megtesz az előre megadott szállítási határidő betartásáért. Ez abban az esetben érvényes, ha minden technikai és üzleti rész tisztázott. A szállítási határidő akkor betartott, amennyiben lejártával a szállítandó áru a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés telephelyét elhagyta, illetve ha az áru szállíthatóságáról a Megrendelőt értesítették.
    Az áru jellegéből és a szállítási körülményekből esetenként azonban adódhat, hogy kivételesen olyan szállítási késedelem áll elő, amelyért a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés nem felelős. Ilyenkor a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés a késedelemről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, és az áru beérkezéséig folyamatosan tájékoztatja az okokról és a várható érkezési határidőről. A nem a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés hibájából keletkező szállítási késedelem nem jogosítja fel Megrendelőt a rendelés azonnali vagy sztornálási díj nélküli törlésére. A TRUNK KFT Építőanyag kereskedés kifejezetten erre utaló írásbeli vállalásának hiányában esetleges késedelem esetén sem kötelezhető szállítási kötbér megfizetésére.
  2. A III/1. pontban írtakon túlmenően a szállítási határidő csak olyan ok miatt késhet, mely Vis Majorra vezethető vissza. Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében Vis Majornak minősül a munkaügyi vita, a sztrájk, a fegyveres erők mozgósítása, lefoglalás, bojkott, embargó, valuta-átutalási tilalom, felkelés, járvány, szállítóeszköz-hiány, általános nyersanyag– és segédanyag hiány, energiafogyasztási korlátozás, háború, háborús veszély, polgárháború és fegyveres felkelés, tűz, elemi kár, amennyiben ezek a TRUNK KFT Építőanyag kereskedést érintik, továbbá a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés, illetve a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés beszállítója üzleti tevékenységének egyéb félbeszakadása, valamint a megrendelt anyagok, nyersanyagok, kiegészítő és alapanyagok a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés számára történő késedelmes leszállítása, amennyiben a késedelem az előzőekben felsorolt valamelyik ok miatt következik be. A szerződés tárgyának megváltoztatásával a szállítási határidő is megváltozik.
  3. A szállítási határidő betartása feltételezi a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek teljesítését.
  4. A TRUNK KFT Építőanyag kereskedés az árut készrejelentés után két hétig tárolja díjmentesen. Amennyiben a Megrendelő az árut az értesítésre nem szállítja el, az áru értékének 0, 5 % -a kerül naponta felszámolásra.
  5. A TRUNK KFT Építőanyag kereskedés által forgalmazott és gyártott áruk jellegére való tekintettel lehetőség van részletekben történő teljesítésre, ezeket a Megrendelő elfogadja, leszámlázott ellenértékét kifizeti. Részszállítás esetén, amennyiben a megbízások lehívása nem a szerződés szerint történik, a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés jogosult az esedékes mennyiség ellenértékét kiszámlázni, és két hét elteltével a Megrendelőnek egyidejűleg a megmunkált és a nem megmunkált anyagot a megegyezett összeggel, de legalább a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés költségeivel megegyező összeggel kiszámlázni. Abban az esetben, amennyiben a részteljesítés ellenértékének kifizetése elmarad, a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés a további teljesítést a kifizetés megtörténtéig megtagadhatja.

 

II. Kiszállítás, kockázatviselés

  1. A teljesítés helye – ellenkező megállapodás hiányában – a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés telephelye, a szállítás a Megrendelő költségére és kockázatára történik. A kárfelelősség – ellenkező megállapodás hiányában – a kiszállítás időpontjában száll át a Megrendelőre, akár a Megrendelő saját fuvareszközét alkalmazza, akár más megbízott fuvarozó végzi a szállítást.
  2. Házhozszállítás esetén a Megrendelő részéről jó hozzáférés és azonnali lerakodás kötelező. Amennyiben ez nem teljesül, a felmerülő költségtöbblet a Megrendelőt terheli.
  3. Amennyiben a Megrendelő átvételi vagy elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is jogosult a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés az áru értékének leszámlázására. Ebben az esetben az árut – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés őrzésbe veszi, melynek költségeit valamint a szállítás költségeit a Megrendelő viseli. A TRUNK KFT Építőanyag kereskedés jogosult fedezeti eladásra. Az át nem vett, vagy el nem szállított árut a TRUNK KFT Építőanyag kereskedésnem köteles 30 napon túl őrizni. A TRUNKNÉ Építőanyag kereskedés jogosult e határidő leteltével – s miután a Megrendelőt erre figyelmeztette – az árut értékesíteni. Amennyiben a TRUNK KFT Építőanyag kereskedés a szerződésben foglaltaknál rosszabb feltételekkel tudja értékesíteni az árut, úgy a Megrendelő köteles a TRUNK KFT Építőanyag kereskedésebből adódó kárát megtéríteni (fedezeti értékesítés).